Nyemission i Cielo Mar Finans AB (publ)

Kort om bolaget 

Bolagets verksamhet består i att finansiera del av första fasen om 133 hektar i Procon Baja J.V. s projekt – byggnation av självförsörjande och energineutrala bostäder som helt drivs av solenergi och ej anslutna till elnätet. Projektet är beläget på en halvö, Baja California i Mexiko, vid Stilla havet cirka 40 mil söder om San Diego i Kalifornien, USA. Tillstånd för exploatering och byggnation föreligger nu för del av första fasen i projektet.

Området, med namnet Cielo Mar (”himmel och hav”) där semesterbostäderna skall byggas består av ett drygt 2 000 hektar stort landområde med en 7,2 km lång kustlinje. Bolaget har förbundit sig att finansiera del av projektets första fas, genom lån till projektbolaget i Mexiko, Procon Baja J.V. Projektbolaget lämnar säkerheter till Bolaget i form av inteckningar i fastigheten (marken). Bolaget är direkt ägare till 7,3 % av aktierna i Procon Baja J.V. samt har en option som löper till och med mars månad 2025 som ger rätten att förvärva ytterligare maximalt 10 % av aktierna. Området som skall exploateras värderades som råmark i november 2021 av CB Richard Ellis till USD 50 miljoner (cirka 500 miljoner SEK) och är i obelånat. Därefter har tillstånd för byggnation medgivits.

Området har projektindelats i fem faser och byggstart i form av inledande markarbeten som omfattar del av första fasen om 133 hektar har inletts. Försäljning av bostäder sker främst i Nordamerika, till amerikaner och kanadensare, genom den amerikanska rikstäckande mäklarfirman Exit Realty.

Föreliggande erbjudande riktar sig främst till Bolagets aktie - och obligationsinnehavare samt till en utvald grupp investerare, men är även öppen för andra intressenter. 

Ingen organiserad handel i aktien sker och är inte heller planerad. Styrelsens plan är att investerar-exit skall ske, antingen genom en försäljning av Bolagets aktier i Procon Baja J.V. till en köpare av projektet i Mexiko, eller genom en notering av projektbolaget på Nasdaq i New York eller motsvarande. Målsättningen är att exit skall kunna ske mellan 2026–2028 och att medlen därefter distribueras till Bolagets aktieägare i förhållande till proportionellt ägande. 

Anmälan om teckning

Enklast tecknar du elektroniskt via bankid på: https://app.verified.eu/web/aqurat-application-v2/?company=cielomar2024  Anmälningssedel och övriga handlingar såsom fullständigt Memorandum och Sammanfattning av Erbjudandet finns även för nedladdning nedan samt på: https://aqurat.se/cielo-mar-finans-ab/

Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Anmälan för teckning av aktier är bindande. Ifylld anmälningssedel skall vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast

kl. 17:00 den 14 juni 2024 och kan även skickas per e-post till: info@aqurat.se eller per post. I det fall Anmälningssedlar sänds per post bör dessa avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.